Τι είναι το factoring

Μία τριμερής και συνεχής σχέση μεταξύ ενός factor, ενός προμηθευτή και των αγοραστών αυτού, βάσει της οποίας ο προμηθευτής δύναται να εκχωρεί στον factor γεγενημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μεταξύ αυτού και των αγοραστών του.

Το factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επαναληπτικής αγοραστικής συμπεριφοράς επιχειρηματικό πελατολόγιο, με περιόδους αποπληρωμής τους 1 έως 6 μήνες. Εξαιρετικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, καθώς μεγαλώνουν, εμφανίζουν στην ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των λογιστηρίων και των εισπρακτικών μηχανισμών αδυναμίες και αναποτελεσματικότητες, το factoring προσφέρει αξιόπιστες και χαμηλού κόστους λύσεις.

Αναλυτικότερα:

Ο factor θα πρέπει να παρέχει την παρακάτω δέσμη υπηρεσιών:

Πλεονεκτήματα 

  • Μείωση λειτουργικού κόστους, λόγω ανάθεσης της διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων (outsourcing)
  • Μείωση των επισφαλειών
  • Ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων που εμφανίζονται στο ενεργητικό
  • Άντληση της επιθυμητής ρευστότητας για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη των εργασιών, άμεσα, μέσα από τις πωλήσεις
  • Επιτάχυνση και εξυγίανση των ταμειακών ροών
  • Ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής τους θέσης και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών
  • Επέκταση στις ξένες αγορές, με ανοικτές πωλήσεις
  • Μείωση των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους, στη βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης απέναντι στους προμηθευτές, στην εξοικονόμηση χρόνου για το Marketing της δραστηριότητας κλπ.