Κόστος

Η αξία των υπηρεσιών factoring αφορά σε δύο κατηγορίες.

Προμήθεια προεξόφλησης: 

Υπολογίζεται πάνω στο ανοικτό χρεωστικό υπόλοιπο και τα επιτόκια βάσης αφορούν στο νόμισμα συναλλαγής.

Προμήθεια διαχείρισης: 

Λαμβάνεται υπόψη ο αναλαμβανόμενος αριθμός των εκχωρημένων αγοραστών, ο αριθμός και η μέση αξία των τιμολογίων, καθώς και η διάρκεια της μέσης πιστωτικής περιόδου. Προσαυξάνεται στην περίπτωση της κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου.