Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30 210 6803070
info@optimafactors.gr

Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες >
Factoring

Το Factoring, αποτελεί συμφωνία αγοράς βραχυπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων (trade receivables) μιας εταιρίας από έναν ειδικευμένο χρηματοοικονομικό ενδιάμεσο (Factor), που με σημαντικά χαμηλότερο κόστος διαχειρίζεται λογιστικά και παρακολουθεί αυτές μέχρι την εκκαθάριση τους Σε κάθε περίπτωση και επειδή ο Factor υποκαθιστά την εταιρία στις απαιτήσεις της και χρωστά σ’ αυτήν τις τιμολογημένες αξίες που αγόρασε, μπορεί και χορηγεί προκαταβολές μέχρι ένα ποσοστό της αξίας τους έως την τελική είσπραξη/ εκκαθάριση από τους αγοραστές - οφειλέτες.

 Η Optima factors αγοράζει τις Εμπορικές Απαιτήσεις ενός Προμηθευτή (μέσω τιμολογίων πώλησης), τις εγγράφει στα βιβλία της, ως δικό της asset και τις παρακολουθεί εμπορικά και λογιστικά (διαχείριση και είσπραξη), ακολουθώντας τους όρους (πιστωτική περίοδος, διάφορες εκπτώσεις, κλπ.) που έχουν συμφωνήσει αρχικά ή και επαναπροσδιορίσει πριν την εισπρακτική τους ωρίμανση ο Προμηθευτής και οι επιχειρηματικοί Αγοραστές του. Στην ζήτηση του Πωλητή προκαταβάλλει ποσοστό της τιμολογημένης αξίας και μέχρι το ύψος της εκτιμώμενης, κατά περίπτωση, τελικής αποπληρωτικής χρηματικής ροής (είσπραξης).
Έτσι οι εταιρίες που χρησιμοποιούν το Factoring συγκεντρώνονται περισσότερο και με χαμηλότερο κόστος στην κύρια αποστολή τους που είναι:

 • η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους
 • η προσέλκυση νέου πελατολογίου
 • η αναγνώριση, ανάλυση, σχεδιασμός και εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών

 

Είδη Factoring και προσφερόμενες υπηρεσίες:

Ανάλογα με τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές ανάγκες, οι μορφές προϊόντος όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί διεθνώς (main line) και προσφέρονται από την Optima factors:

 • Factoring χωρίς αναγωγή,
  όπου προσφέρονται όλες τις βασικές υπηρεσίες, δηλαδή λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση, είσπραξη των απαιτήσεων, πιστωτικός έλεγχος, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και χορήγηση προκαταβολών
 • Factoring με δικαίωμα αναγωγής,
  όπου προσφέρονται οι παραπάνω υπηρεσίες αλλά διατηρεί ο factor το δικαίωμα στην οικονομική αδυναμία του αγοραστή να επιστρέψει τις εκχωρημένες απαιτήσεις στον Προμηθευτή και να αποπληρωθεί από αυτόν.
 • Εξαγωγικό Factoring,
  όπου αγοράζονται εμπορικές απαιτήσεις από εξαγωγικές πωλήσεις, και προσφέρονται όλες τις υπηρεσίες
 • Εισαγωγικό Factoring,
  όπου αναλαμβάνεται και καλύπτεται ο κίνδυνος μη αποπληρωμής από εισαγωγέα-αγοραστή των εμπορικών απαιτήσεων ξένου προμηθευτή
 • Διαχειριστικό - Εισπρακτικό Factoring,
  όπου διαχειρίζονται μόνο και εισπράττονται εμπορικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή

 

Που απευθύνεται

Το Factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επαναληπτικής αγοραστικής συμπεριφοράς επιχειρηματικό πελατολόγιο, με περιόδους αποπληρωμής τους 1 έως 6 μήνες. Εξαιρετικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, καθώς μεγαλώνουν, εμφανίζουν στην ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των λογιστηρίων και των εισπρακτικών μηχανισμών αδυναμίες και αναποτελεσματικότητες, το Factoring προσφέρει αξιόπιστες και χαμηλού κόστους λύσεις.


Πλεονεκτήματα συνεργασίας με την Optima factors

 • Μείωση λειτουργικού κόστους, λόγω ανάθεσης της διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων (outsourcing)
 • Μείωση των επισφαλειών
 • Ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων που εμφανίζονται στο ενεργητικό
 • Άντληση της επιθυμητής ρευστότητας για την διεξαγωγή και ανάπτυξη των εργασιών, άμεσα, μέσα από τις πωλήσεις
 • Επιτάχυνση και εξυγίανση των ταμειακών ροών
 • Ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής τους θέσης και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών
 • Επέκταση στις ξένες αγορές, με ανοικτές πωλήσεις
 • Μείωση των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους, στην βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης απέναντι στους προμηθευτές, στην εξοικονόμηση χρόνου για το Marketing της δραστηριότητας κλπ, Sophisticated Factoring Software and Electronic Management of Receivables.

 


κορυφή σελίδας