Κώδικας Δεοντολογίας

Η Optima Factors S.A. είναι εναρμονισμένη με τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Νόμου 4224/2013, όπως ισχύει μετά την αναθεώρησή του τον Μάιο 2021.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του δανειολήπτη και του Χρηματοδοτικού Ιδρύματος, η αμοιβαία δέσμευση και η ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή/και τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.
 
Σε αυτό το κλίμα, η Optima Factors ενημερώνει τους δανειολήπτες με σαφήνεια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και οι δανειολήπτες οφείλουν να είναι διαθέσιμοι στις επικοινωνίες και να ανταποκρίνονται με πνεύμα συνεργασίας στις προσκλήσεις αυτών, για την εξεύρεση λύσεων στη διαχείριση των οφειλών τους.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους ενεχόμενους, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές (εφεξής δανειολήπτες), που έχουν συνάψει σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων με την Optima Factors SA.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Στον Κώδικα Δεοντολογίας εμπίπτουν οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας έως 1.000.000 ευρώ).

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα στάδια κατά τον χειρισμό δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:
 • Στάδιο 1. Επικοινωνία με τον δανειολήπτη
 • Στάδιο 2. Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
 • Στάδιο 3. Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων
 • Στάδιο 4. Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη
 • Στάδιο 5. Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε:
 • να απευθύνεστε στην έδρα της Optima Factors, 25ης Μαρτίου & Ιερά Οδός, Αιγάλεω,
 • μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 210 68.03.000, Δευτέρα με Παρασκευή 9:00 – 17:00, προκειμένου να αναζητήσετε συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και σχετικό έντυπο υλικό,
 • στην ιστοσελίδα μας www.optimafactors.gr

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

Κατωτέρω παρατίθενται τα τυποποιημένα έντυπα:
 1. Ενημερωτικό Φυλλάδιο.
 2. Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ.) για φυσικά πρόσωπα.
 3. Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Πληροφόρησης για Νομικά Πρόσωπα.
 4. Ελάχιστα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Φυσικά Πρόσωπα
 5. Τυποποιημένο έντυπο Υποβολής Ένστασης.