Όροι & προϋποθέσεις

Όροι και Κανονισμοί για την χρήση των ιστοσελίδων

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν τις σελίδες της παρούσης καθώς και οι κάθε είδους πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται σε αυτές αλλά και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο κάθε είδους επωνυμίας ή σήματος που περιλαμβάνεται και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ή έχει δικαίωμα χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί αυτών.

Χρήση Πληροφοριών και Υλικού

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στις σελίδες αυτές – καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι περιγραφές που παρατίθενται - υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Περιορισμοί Ευθύνης

Η Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται στις σελίδες και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.
Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ίδια ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε..

Η Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των πιο πάνω όρων από την Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. ή τους υπαλλήλους αυτής.

Η Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Διαθεσιμότητα

Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

Συμμόρφωση

Η Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τους πάσης φύσεως ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς κλπ για την παροχή των χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων και/ή υπηρεσιών της τόσο προς τους καταναλωτές σύμφωνα με τον Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο όσο και προς οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για την Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. ή σε σελίδες που συνδέονται με αυτή, δεσμεύομαι να τηρώ τους παραπάνω όρους και Προϋποθέσεις.