Κανονιστική συμμόρφωση

Η Κανονιστική Συμμόρφωση είναι η διεύθυνση που μεριμνά για τη συνεχή διαδικασία προσαρμογής και τήρησης του κανονιστικού πλαισίου.

Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και συγκροτήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων του εποπτικού πλαισίου και των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9-3-2006.

Κύρια αποστολή της είναι η επίτευξη της πλήρους και διαρκούς συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης υπόκειται στον έλεγχο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Επίσης υποβάλλει ετησίως αναφορές προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Κύριες αρμοδιότητες