Διεθνές factoring

Εξαγωγικό factoring

Αφορά σε Έλληνες εξαγωγείς τόσο αυτούς που ήδη εξάγουν όσο και αυτούς που θέλουν να εξετάσουν την είσοδό τους σε αγορές του εξωτερικού.

Η Optima factors είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού Factors Chain International (FCI) και έχει άμεση πρόσβαση σε δίκτυο περίπου 100 χωρών στην υφήλιο. 

Η Optima factors προσφέρει στους συνεργαζόμενους εξαγωγείς:

Όλα τα παραπάνω, εφαρμόζοντας τις πρακτικές και τεχνογνωσία ανά χώρα για κάθε αγοραστή του συνεργαζόμενου προμηθευτή.

Εισαγωγικό factoring

Αφορά σε επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες από το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω της διεθνούς αλυσίδας FCI. Ουσιαστικά ο συνεργαζόμενος προμηθευτής αποκτά εναλλακτικές των εγγυητικών επιστολών.