Νέα

3 Φεβρουαρίου 2022

Εκλογή νέου Δ.Σ.

Την 03/02/2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη A.E.», τον διακριτικό τίτλο «Optima Factors S.A.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3033901000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2787946 η από 01/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2787947 το από 01/02/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
 1. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη και της Όλγας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κισσάβου αριθ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαΐου 1961, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Χ 606444/07-12-2004, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 042258062 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 2. Δημήτριος Κυπαρίσσης του Απόστολου και της Φωτεινής, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ηρακλείτου αριθ. 6Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 1969, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Χ 093861/13-3-2002, που εκδόθηκε από το Β’ Α.Τ. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 038423782 της ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 3. Ιωάννης Νακατσιάδης του Νικηφόρου και της Σωτηρίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 12, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8 Σεπτεμβρίου 1973, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΚ 536257/ 19-07-2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 102343751 της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
 4. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου και της Νάντιας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 31, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1961, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΜ 177817/20-04-2015 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 033684262 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 5. Κωνσταντίνος Βατούσης του Χαράλαμπου και της Ελένης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ψαρών αριθ. 10, που γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά στις 29 Σεπτεμβρίου 1973, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΚ 048508/16-5-2011, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 102961798 της ΔΟΥ Χολαργού, Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
 6. Πάρις Οικονόμου του Πολύκαρπου και της Θεοδώρας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Αυγούστου 1980, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία 1099688/22-7-2015, που εκδόθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, με ΑΦΜ 129528862 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025.

Εκπροσώπηση

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια, καθώς και αυτές που αφορούν τα κατωτέρω εξαιρούμενα θέματα, στα κάτωθι πρόσωπα:
Α) Γενική Υπογραφή:
(1) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Νακατσιάδη του Νικηφόρου και της Σωτηρίας, κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 12, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8 Σεπτεμβρίου 1973, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΚ 536257/ 19-07-2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 102343751 της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου για κάθε πράξη ανεξαρτήτως ποσού, με την επιφύλαξη των υπό στοιχείο Γ ρητώς εξαιρουμένων πράξεων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των υπό στοιχεία B4 και B5 πράξεων, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται η σύμπραξη των ρητώς αναφερομένων στις εν λόγω παραγράφους προσώπων.
(2) Στα κάτωθι πρόσωπα, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, για κάθε πράξη ανεξαρτήτως ποσού και για κάθε πράξη ενώπιων των Δημοσίων Υπηρεσιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, κλπ.), με την επιφύλαξη των υπό στοιχείο Γ ρητώς εξαιρουμένων πράξεων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των υπό στοιχεία Β4 και B5 πράξεων, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται η σύμπραξη των ρητώς αναφερομένων στις εν λόγω παραγράφους προσώπων:
 1. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαριλάου, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 075796852 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
 2. Ιωάννη Μαλλιαράκη του Παύλου, κάτοικο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 067335666, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
 3. Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.5Β, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΒ- 613177 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 078222886, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
 4. Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Χ 538191 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 067931685 Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών και
 5. Αγγελική Πετρίδου του Παντελή, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 155, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 571767 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 106775249 Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου.
B) Ειδική Υπογραφή:
Επίσης τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα όπως χορηγηθεί δικαίωμα Ειδικής Υπογραφής που εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για τα ακόλουθα:
Ειδικά: (i) για τη σύναψη συμβάσεων Factoring καθώς και όποια έγγραφα σχετίζονται και απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις, δικαίωμα υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, (ii) για την ανάληψη μετρητών και κάθε είδους εντολές μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων, για την έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών προς τρίτους, είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων, οπισθογράφηση ή προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (€ 700.000) Ευρώ, και (iii) για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας και για την οπισθογράφηση επιταγών ή συναλλαγματικών, ανεξαρτήτως ποσού αποκλειστικά προς είσπραξη με πίστωση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο οι κάτωθι:
 1. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαριλάου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 075796852 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
 2. Ιωάννης Μαλλιαράκης του Παύλου, κάτοικος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 067335666, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
 3. Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.5Β, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ- 613177 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 078222886, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
 4. Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ 538191 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 067931685 Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών.
 5. Αγγελική Πετρίδου του Παντελή, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 155, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ρ 571767 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 106775249 Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου και
 6. Βάγια Ουλιανούδη του Ευθυμίου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Νηλέως αρ.6-8, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΑ 058592 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 105520187 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.
2. Για τα αιτήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών έκδοσης Τραπεζών, υπέρ κάλυψης απαιτήσεων της Εταιρείας ανεξαρτήτου ποσού, δικαίωμα υπογραφής έχουν από κοινού δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.
3. Για υπογραφή Συμβάσεων με προμηθευτές-εταιρείες, υπηρεσίες και εν γένει φορείς που παρέχουν επιχειρηματικές, στατιστικές, οικονομικές, εμπορικές και άλλες πληροφορίες και υπηρεσίες καθώς και ασφάλισης πιστώσεων και κάθε έγγραφο σχετικό με την εκτέλεσή τους, όπως Πρόσθετες Πράξεις, Εντολές Ασφαλιστικής, Αιτήματα Αποζημίωσης κλπ., δικαίωμα υπογραφής έχουν από κοινού δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.
4. Για την κατάρτιση πράξεων Forfaiting (firm offers, αλλαγή οικονομικών όρων) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Νακατσιάδη και ενός εκ των κ. Αικατερίνης Περιβόλα ή κ. Ιωάννη Μαλλιαράκη. Για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά πράξη Forfaiting (conformed copies, swifts, payments instructions κ.λ.π.) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από κοινού με δύο υπογραφές από πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.
5 . Ειδική Υπογραφή για σύναψη συμβάσεων e-Banking

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως όπως χορηγηθεί ανά δύο από κοινού στους κ.κ. Γεωργία Ζήκου, Ιωάννη Μαλλιαράκη, Αργυρή Αβδούλου και Αικατερίνη Περιβόλα, η εξουσία και το δικαίωμα ειδικής υπογραφής για ηλεκτρονική τραπεζική (e-Banking), και ειδικότερα: (α) για τη σύναψη συμβάσεων ηλεκτρονικής τραπεζικής με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, για συναλλαγές από απόσταση, μέσω διαδικτύου, τηλεομοιοτυπίας και δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με αντικείμενο, ενδεικτικά, τη μεταφορά χρηματικών ποσών (καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς σε Ευρώ ή και σε συνάλλαγμα) της Εταιρείας στη συνεργαζόμενη τράπεζα, μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε άλλους λογαριασμούς της ίδιας ή και τρίτων στη συνεργαζόμενη τράπεζα ή και σε τρίτη τράπεζα) εντολές πληρωμών, αποστολή εμβασμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παροχή πληροφοριών κοκ. και (β) για την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων χρήσεως του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, τον καθορισμό των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης (χρήστες) καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασής τους στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Ειδικότερα για πληρωμές μέσω του συστήματος e-Banking της Τράπεζας Πειραιώς- ή άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα, Κύπρο ή άλλη χώρα του εξωτερικού όπου η εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υπογραφής και δικαίωμα έγκρισης συναλλαγών ως εξής: (i) για κάθε είδους εντολές μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων, μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (€ 700.000) Ευρώ, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής και (iii) για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.
Γ) Ρητώς ορίζεται ότι οποιαδήποτε απόφαση για αγορά και εν γένει απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) ή για πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση και εν γένει διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) ή για επιβολή εμπράγματου βάρους σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) της Εταιρείας, όταν η αξία του αντικειμένου της συγκεκριμένης σύμβασης / συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000) Ευρώ, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εν προκειμένω θα ενεργεί συλλογικά και το οποίο με τη σχετική απόφαση που θα λαμβάνει για τη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής θα εξουσιοδοτεί και συγκεκριμένα πρόσωπα προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση και εν γένει να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία στη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Ιωάννης Νακατσιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως το υπεύθυνο πρόσωπο για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 193/1/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ανωτέρω διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ε) Ως υπεύθυνη για παραλαβή και αποστολή εγγράφων αλληλογραφίας, δικογράφων κλπ. ορίζεται η κ. Μαρία Μακρίδη του Χαριλάου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μαντώς Μαυρογένους, αριθμ. 18, με Α.Δ.Τ. Ρ- 568065 και ΑΦΜ 115547982 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
Με το παρόν Πρακτικό ανακαλούνται, ρητώς εφεξής οι χορηγηθείσες, με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσίες σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»


Σχετικό αρχείο