Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30 210 6803070
info@optimafactors.gr

Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα >
Προστασία δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (GDPR)

Η Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (GDPR). Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, διασφαλίζονταςτην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο.

1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου
151 25 Μαρούσι Αττικής
Ιστοσελίδα: www.optimafactors.gr

2. Επικοινωνία σχετικά με τη παρούσα ανακοίνωση, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Υπόψη κας Ζήκου Γεωργίας, Αρμόδια Υπεύθυνος για ζητήματα Προστασίας Δεδομένων
Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου
151 25 Μαρούσι Αττικής
Τηλέφωνο: 210 6803000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Info-GDPR@optimafactors.gr

3. Κατηγορίες Υποκειμένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφιστάμενων πελατών μας, των μετόχων και των εταίρων τους, και, γενικά, όλων των συμβαλλομένων μερών των πελατών μας (π.χ. εκπροσώπων, αντικλήτων, εγγυητών, μελών Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και των υποψηφίων πελατών μας. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε., καθώς και των εκπροσώπων των εξωτερικών συνεργατών μας.

4. Σκοπός της επεξεργασίας

Ως εκ της φύσης της δραστηριότητας μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως αναγκαία για:

Α. την πιστοληπτική αξιολόγηση των πελατών μας
Β. την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης
Γ. την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τις Εποπτικές Αρχές.

5. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας κοινολογούνται στα επιμέρους τμήματα της εταιρείας μας και σε εξωτερικούς μας συνεργάτες, στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Δικαστικές Αρχές και στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποκλειστικά στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών επεξεργασίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

6. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε Διεθνή Οργανισμό

Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε Τρίτη χώρα ή σε Διεθνή Οργανισμό.

7. Χρονικό Διάστημα διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τουλάχιστον για όσο διάστημα έχουμε συμβατική σχέση μαζί σας.

Αφού λήξη η συμβατική μας σχέση μαζί σας, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) χρόνια από τη λήξη του τρέχοντος έτους στον οποίο έληξε η συμβατική μας σχέση.

8. Δικαιώματα των υποκειμένων

Κάθε Υποκείμενο δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

α. Να λαμβάνει την κατάλληλη ενημέρωση κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων του για την επερχόμενη επεξεργασία (δικαίωμα ενημέρωσης)

β. Να ενημερώνεται για το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα προσωπικά του δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης)

γ. Να απαιτεί τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα διόρθωσης)

δ. Να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις, την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα διαγραφής)

ε. Να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού)

στ. Να αντιταχθεί στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης)

ζ. Να λαμβάνει τα δεδομένα που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα)

Η Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Όλες οι πληροφορίες προς τα Υποκείμενα των Δεδομένων παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

9. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Η Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Εταιρεία μπορεί να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή και τροποποιήσει την παρούσα χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.


κορυφή σελίδας