Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30 210 6803070
info@optimafactors.gr

Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες >
Forfaiting

Το Forfaiting αποτελεί μια μορφή εξαγωγικής εμπορικής πίστωσης που αγοράζει  ο Forfaiter από τον εξαγωγέα, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, στο 100% της αξίας της σε Full Discount.

Με βάση της συμφωνίας Forfaiting ο εξαγωγέας πωλεί στην Optima factors μια απαίτηση του, που ενσωματώνεται σε εμπορικά αξιόγραφα, όπως συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή (Bills of exchange ή Promissory Notes), συνοδευόμενα συνήθως και από Εγγύηση της Τράπεζας του εισαγωγέα. Οι απαιτήσεις που γίνονται Forfait έχουν μέσο-μακροπρόθεσμη ωρίμανση (6 μήνες- 5 χρόνια).

Η προεξόφληση των απαιτήσεων πραγματοποιείται με την προσκόμιση αποδεκτών στην Optima factors, σχετικών με την συναλλαγή εμπορικών εγγράφων. Η αγορά των απαιτήσεων πραγματοποιείται με αφαίρεση προεξοφλητικού τόκου, από το συνολικό ποσό, ο οποίος υπολογίζεται για όλη την πιστωτική περίοδο. Ο πωλητής ευθύνεται μόνον για την πραγματική υπόσταση της συναλλαγής (εμπορική πράξη).

Το «κόστος» του Forfaiting εκφράζεται μέσα από το Discount Rate, βάσει του οποίου γίνεται η προεξόφληση και η χρηματοδότηση του εξαγωγέα στην παρούσα αξία της απαίτησής του.

Το discount rate περιέχει:

  • Το επιτόκιο βάσης (Libor/ Euribor),
  • Το κόστος κάλυψης όλων των άλλων κινδύνων (πολιτικών, εμπορικών καθώς και τον κίνδυνο μεταφοράς των κεφαλαίων (transfer risk), σε συνάρτηση με τον χρόνο αποπληρωμής. Το κόστος αυτό αναφέρεται ως MARGIN.

Έτσι, μέσω του Forfaiting, οι εμπορικές μεσο-μακροχρόνιες απαιτήσεις ενός εξαγωγέα στο εξωτερικό αγοράζονται και προεξοφλούνται από την Optima factors τοις μετρητοίς χωρίς δικαίωμα αναγωγής, με αποτέλεσμα την βελτίωση των ταμειακών ροών, και την εξάλειψη του πιστωτικού, συναλλαγματικού, και επιτοκιακού κίνδυνου για την επιχείρηση.


κορυφή σελίδας